توضیحات

مارمولک ربوالایو مانند یک مارمولک واقعی میتواند به سرعت روی زمین حرکت کند. با روشن کردنش شروع به حرکت میکند و اگر بتوانید به مارمولک دست بزنید و سرش رو بالا نگه دارید از حرکت متوقف میشود . این مارمولک اگر در مسیرش به موانع برخورد کند متوقف میشود. پس بهتر است که روی یک سطح صاف با آن بازی کنید.