توضیحات

بازی شهروند مافیای003 اقتصادی ومسافرتی جعبه دار به تعداد 18کارت (12 کارت شخصیتهای مهم بازی و 6 کارت حرکت آخر)با جنس گلاسه 300 گرمی و روکش سلفون مات دورگرد شده و یک جعبه با روکش سلفون براق و در ابعاد مربع 5/5×5/5می باشد. این بازی در 2 فاز روز و شب انجام می گیرد که در فاز شـب راوی مافیا ها را بیدارمی کند تابا مشورت،یک نفرازشهروندان رامورد هدف گلوله قراردهند واز دکتر لکترکه عضو مافیا می باشد میخواهد یکی از اعضاء مافیا را مداوا کند. سپس مافیا چشمهای خود را بسته و راوی دکتر شهر را بیدار می کند تـا یک نفر از شهروندان را که فکرمی کند مافیا او را زده باشـند را مداوا کنددر اینجا دکتر می تواند فقط یکبار خودش و یابقیه شهروندان را مداوا کند.راوی بازی کار آگاه را بیدارکرده تا یک نفرازمافیا هارااستعلام بگیرد که اگر رئیس مافیا را اسـتعلام کند جواب راوی منفی می باشد.و بعد راوی، جان سخت را بیدارکرده و ازاو درخواست استعلام کشته ها را می خواهد.البته هر کسی از بازی بیرون برود نباید تا زمان استعلام جان سخت نقشش فاش شود.روانپزشک بیدار می شود و یکی را درمان می کند که فردای آن روز آن شخص مداوا شده حق صحبت نخواهد داشت.