توضیحات

بازی تپستری یک بردگیم با تم تمدن سازی و در سبک همکاری مشترک می باشد. این بازی را جناب جیمی استوگمایر طراحی کردند. در این بازی بازیکنان باید تمدن خود را به شکوفایی برسانند.