توضیحات

به نظر می رسد که یک دانش آموز دیگر از مدرسه معروف جادوگری و جادوگری ناپدید شده است – و حل این ناپدید شدن مرموز بر عهده شما است. با بازی در نقش هری ، رون ، هرمیون ، جینی ، لونا یا نویل ، باید سعی کنید کشف کنید که چه کسی ، چه طلسم یا موردی را که آنها استفاده کرده اند و دانش آموز مورد حمله قرار گرفته است. در اطراف هاگوارتز حرکت کنید و پیشنهادهایی بدهید، اما مراقب باشید! چرخ های روی صفحه باعث تغییر مکان های مخفی ، پله های متحرک یا حتی مارک تاریک می شوند! محافظت در برابر Dark Mark ناشی از جادوها ، متحدان و موارد ارائه شده توسط کارتهای راهنما است. وقتی از حقایق خود مطمئن شدید به دفتر دامبلدور بروید تا اتهام خود را مطرح کرده و بازی را ببرید!