توضیحات

له شو تخم مرغ دو زرده بسیار ظریف و آسیب پذیره و این بخاطر این مسئله ست که بعد از برخورد با دیوار و سطوح صاف لِه بشه. برای درمان استرس بسیار مناسب می باشد . بعد از فشار دادن آن به حالت اولیه خود برمیگردد .