توضیحات

فیگور سری جنگ ستارگان ساخت شرکت لگو به اندازه (۳۱ سانتیمتر )بااجزای متحرک و ماسک مخصوصDarth Vader که چهره دوشخصیتی به فیگور میدهد و شمشیر مخصوص Darth Vader